Algemene Verkoopsvoorwaarden

Wanneer de klant, verder genoemd als “de Opdrachtgever” of “De Klant” een bestelling wil plaatsen bij Printix, hieronder verder genoemd als “Printix”, “Tailorprint BVBA” of “de leverancier”, dient er steeds een akkoord op de offerte te gebeuren via email (telefonisch is niet voldoende).  Bij het geven van een akkoord voor off­erte, gaat de Opdrachtgever automatisch akkoord met onderstaande afspraken:

 1. OFFERTES

Off­ertes zijn excl. opmaakkosten, verzendkosten of plaatsingskosten, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte . Alle prijzen zijn excl. 21% BTW.
Offertes zijn maximaal 1 maand geldig, prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. De prijzen zijn enkel geldig indien de vermelde aantallen en onderdelen besteld worden. Bij wijzigingen in aantallen, formaten, materialen, afwerking… kan de prijs aangepast worden.

2. HOE JE BESTANDEN AANLEVEREN?

Aanleveren van bestanden bezorg je via info@printix.be. Indien de bestanden groter zijn dan 10 MB, ontvangen we deze graag via WeTransfer.

Drukklaar aangeleverde files worden niet automatisch nagekeken. Tailorprint BVBA is dus niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever aangeleverde digitale bestanden.

Wenst de Opdrachtgever dat Tailorprint BVBA de files specifiek nakijkt op typ- en opmaakfouten, de files drukklaar zet of een volledig opmaak voorziet, betaal de Opdrachtgever opmaakkosten in regie aan het tarief van € 65,00/uur.

Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

3. INKTEN EN CMYK WAARDEN

Standaard dienen bestanden te worden aangeleverd met de correcte CMYK-waarden.
Pantone-kleuren worden gesimuleerd. Sommige Pantone-kleuren kunnen niet met CMYK-waarden bereikt worden. Lever je je bestanden aan in RGB, geef je een RAL-kleur op of een andere kleurcode, dan kan dit een kleurverschil geven. Tailorprint BVBA kan hier in geen geval verantwoordelijk voor gesteld worden. Je kunt als controle een kleurtest laten printen om eventueel kleurverschil te vergelijken voordat we met de productie starten. Je dient dan wel rekening te houden met enkele werkdagen extra productietijd. Afhankelijk van het gekozen materiaal en de inkten waarmee er gedrukt wordt, kan éénzelfde pantone-kleur toch een kleurverschil geven.

4. DE JUISTE FORMATEN

Producten worden op voorhand tot op de mm gesneden. Dit kan achteraf niet meer bijgesneden worden. Indien De Opdrachtgever niet zeker is van de formaten, raden we aan om deze op voorhand door ons te laten opmeten (mits meerkost). Tailorprint BVBA kan hiervoor ter plaatse komen.

5. ONDERGRONDEN

Opgelet, niet alle stickers kleven op alle ondergronden.
Problemen kunnen optreden bij o.a. ruwe en/of geschilderde ondergronden, laag energetische materialen of in vochtige ruimtes. We raden aan om bij twijfel op voorhand een stickerstaaltje aan te vragen en uit te testen (test moet min. 24u blijven hangen). Indien de Opdrachtgever op voorhand geen staaltje heeft uitgetest, kan Tailorprint BVBA in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de stickers na de belettering niet of onvoldoende hechten, los komen of in blazen trekken. Het volledige facturatiebedrag (en eventuele kosten) zal aangerekend

Tailorprint BVBA is niet verantwoordelijk voor het loskomen van stickers, borden … die niet door Tailorprint BVBA geplaatst zijn.

Voor het kleven van stickers moet de ondergrond proper en goed ontvet zijn. Stickers moeten in een omgevingstemperatuur van 18°C gekleefd worden en moeten 24u drogen op een temperatuur van +/- 18°C om de hechting van de lijmlaag te kunnen garanderen. De sticker moet na het aanbrengen goed aangewreven worden. Sommige stickers hebben speciale kleefinstructies. Als het kleven van de stickers NIET door Tailorprint BVBA gebeurt, kunnen wij dit niet controleren of bovenstaande punten allemaal correct zijn opgevolgd.

Bij het verwijderen van stickers kan de ondergrond beschadigd raken.

Dit is o.a. mogelijk bij geschilderde muren, herspoten wagens, stickers op gedrukte spandoeken, stickers op stickers… Tailorprint BVBA kan hier in GEEN geval verantwoordelijk voor gesteld worden. Er bestaan ook stickers met verwijderbare lijmlaag of stickers met microzuignapjes (zonder lijmlaag). Gelieve bij offerte-aanvraag duidelijk op te geven hoe lang de stickers moeten blijven kleven.

6. PRODUCTIETIJD

De productietijd is per product verschillend.
Dit varieert van 3 werkdagen tot enkele weken. De geschatte productietijd wordt bij bestelling gemeld of kan op voorhand gecontroleerd worden. Rushproductie is enkel mogelijk in samenspraak en mits de planning dit toelaat. Je betaalt bij rush 15% extra van het totaalbedrag met een minimum van € 75,00, tenzij anders overeengekomen.

7. AFHALING BESTELLING OF VERZENDING

Standaard wordt de bestelling afgehaald in onze showroom. Tailorprint BVBA is alle werkdagen geopend van 8u30 tot 17u30. Wenst de Opdrachtgever de goederen te laten verzenden, kan dit mits meerprijs. Je dient dit bij bestelling te vermelden, zodat er voldoende tijd is om een (snel)koerier te regelen. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

8. ANNULERING

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Hiervoor zal de leverancier forfaitair 30 % van de totale opdracht in rekening brengen als schadevergoeding, evenwel te verhogen, in zoverre  de leverancier bewijst dat zijn schade hoger ligt dan de voorziene 30%.

9HERSTEL

Als er door de leverancier fouten zijn gemaakt bij het produceren van producten voor opdrachtgever dan heeft leverancier altijd het recht het werk nogmaals te produceren/herstellen. Indien dit door Opdrachtgever niet gewenst is kan onderling worden besloten de opdracht te crediteren. In dat geval stuurt opdrachtgever de ontvangen exemplaren op eigen kosten terug naar leverancier. Zodra deze binnen zijn crediteert leverancier het verkeerd geleverde. 

10. PRIJSWIJZIGINGEN

1. Tailorprint BVBA is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. Tailorprint BVBA is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

11. DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGELEVERDE MATERIALEN

1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.

2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

12. OVERMACHT

1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst . kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

13. AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

14. FACTURATIEGEGEVENS

Bij bestelling geeft de Opdrachtgever de correcte facturatiegegevens en eventueel PO nummer op. Het factuur wordt gemaakt op het adres vermeld in de offerte. Indien dit niet de correcte facturatiegegevens zijn of als er een PO-nummer op het factuur dient te komen, dient de Opdrachtgever dit bij bestelling op te geven. Wens je dit achteraf nog te wijzigen, kunnen er administratiekosten worden aangerekend.

15. BETALING VAN HET FACTUUR

1. BETALINGSTERMIJN

a) De Opdrachtgever ontvangt een digitale versie van het factuur. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

b) Tailorprint BVBA is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

c) De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

d) Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag van de factuur over dit bedrageen conventionele rente verschuldigd, berekend aan de intrestvoet conform de wet van 02 augustus 2002, inzake betalingsachterstand in handelstransacties.

Alle gemaakte kosten voor het laten innen via derden van een niet betaalde factuur zijn steeds voor rekening van de Opdrachtgever, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10 % van de hoofdsom  met een minimum van € 100,00.

2. VOORSCHOTTEN

Bij de bestelling van een werk kan er steeds een voorschot gevraagd worden dat minstens de kosten van het materiaal, nodig voor het uitvoeren van het werk, dekt. Dit voorschot is betaalbaar bij de definitieve bestelling van het werk. De betaling dient in orde te zijn, ten laatste de dag voor de verzending/plaatsing, Indien dat niet het geval is, kan Tailorprint BVBA weigeren om de verzending/plaatsing te laten doorgaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

3. KLACHTEN

Alle klachten dienen om geldig te zijn schriftelijk en binnen de acht dagen na levering van het werk te gebeuren. Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de leverancier is gevestigd, territoriaal bevoegd.

Adres productiehal & kantoren

PRINTiX
Steenhoevestraat 8
2800 Mechelen
015 636 638

Maatschappelijke zetel (correspondentie)

TAILORPRINT bvba
Steenhoevestraat 8
2800 Mechelen
BE 0646.897.057
IBAN: BE30 7310 4044 2911

Contacteer ons